Автори: К-т техн. наук Я.В. Запара, магістрант В.О. Гарбузов

Анотація

Проведено аналіз роботи залізорудного комбінату за останні роки. Виявлені значні невиконання показників, зокрема простою вагона під вантажними операціями та використання маневрових засобів. На основі конфігурації під’їзних колій та станцій примикання побудовано модель роботи підприємства, що дозволило отримати графік середніх чисельностей вагонів на елементах та їх взаємозв’язки в межах розглянутої системи.

Ключові слова:

модель, залізорудний комбінат, під’їзна колія, рухомий склад, обіг вагона, диференціальне рівняння

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Алексеев, А.В. Обоснование интервалов зачисления и норм времени нахождения вагонов на грузовых фронтах с учетом условий обслуживания подъездных путей [Текст] / А.В. Алексеев // Збірник наукових праць КУЕТТ. – 2002. – Том 6. – С. 66-69.
  2. Левицкий, И.Е. Совершенствование переработки местных вагонопотоков в железнодорожных узлах [Текст] / И.Е. Левицкий, Р.Г. Коробьёва // Вісник Дніпр. нац. Ун-ту залізн. трансп. ім. академіка В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпр. нац. Ун-ту залізн. трансп. ім. академіка В. Лазаряна, – 2008. – Вип. 23. – С. 104-107.
  3. Панкратов, В.І. Організація та управління системою промислового залізничного транспорту на основі принципів логістики [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.22.01 / В.І. Панкратов; [УкрДАЗТ]. – Х., 2009. – 20 с.
  4. Ульяненков, Н.В. Аналитический расчет элементов процесса накопления и отправления передаточных поездов на подъездной путь промышленного предприятия [Текст] / Н.В. Ульяненкова // Труды МИИТа. – 1978. – Вып. 595. С. 48-70.
  5. Котенко, А.М. Удосконалення взаємодії під`їзних колій і станцій примикання [Текст] / А.М. Котенко, А.О. Ковальов // Зб.наук.праць – Київ:КУЕТТ. – 2007. – Вип. 11. – с. 171-174.
  6. Данько, М.І. Удосконалення логістичних послуг місцевої роботи у перевізному процесі при взаємодії вантажовласників та залізниць України [Текст] / М.І.Данько, А.М.Котенко, В.В.Кулешов, А.В.Кулешов // Зб. наук. праць - Харків: УкрДАЗТ. - 2009. - Вип. 111. - с. 7-16.
  7. Чеклов, В.Ф. Аналіз системи взаємодії залізничних станцій з під`їзними коліями вугільних підприємств [Текст] / В.Ф.Чеклов, Г.В.Бобик, А.М.Масалов, Є.Є.Шкуро //Зб. наук. праць - Донецьк: ДонІЗТ. - 2006. - Вип. 8. - с.84-89. Запара , В.М. Використання сучасних підходів співпраці при взаємодії станції примикання і під’їзних колій підприємств [Текст] / В.М. Запара, М.І. Вітенко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – №146. – С.13-18.
  8. Ковальов, А.О. Удосконалення методів вивантаження вантажів на місцях незагального користування у зимовий період [Текст] / А.О. Ковальов, О.С. Вінокуров // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – №120. – С.66- 71.
  9. Вентцель, Е . С. Исследование операций [Текст] / Е. С. Вентцель. - М.: Советское радио, 1970. – 552 с.