К-т техн. наук О.М. Костєнніков, магістранти Чудна О.Л., Барскова А.Ю.

Анотація

Майже половина всієї вантажної роботи виконується на проміжних станціях, більшість з яких обслуговуються збірними поїздами. Упорядкування роботи цих поїздів є однією з найважливіших умов удосконалення організації місцевих вагонопотоків і повинно проводитися на основі твердого графіку руху поїздів. З урахуванням зазначеного в статті проведено дослідження питання формування місцевих поїздів в умовах нерівномірності.

Ключові слова:

вагонопотік, вантажні поїзди, місцева робота, доставка вантажу, нерівномірність перевезень.

Повний текст:

PDF

Посилання

 1. Барков, Н.Н. Сезонная и внутринедельная неравномерность грузовых перевозок на железных дорогах [Текст] / Н.Н Барков. – М.:Трансжелдориздат, 1963. – 96с.
 2. Гильденгорн, И.А. Совершенствование организации местной работы отделения дороги на основе математического моделирования [Текст] / И.А. Гильденгорн // Тр. ВНИИЖТ. – 1987. – Вып. 2. – С. 7-11.
 3. Гришин, А.П. Местная работа отделения: опыт и проблемы [Текст] / А.П.Гришин // Железнодорожный транспорт. – 1996. – №2. – С. 10-20.
 4. Данько, М.І. Прогнозування розподілу вагонопотоків на основі теорії нечітких множин [Текст] / М.І. Данько, О.В. Лаврухін // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2004. – №2. – С. 80-83.
 5. Кирьянова, О.С. Выбор рационального числа остановок сборных поездов [Текст] / О.С. Кирьянова // Вестник ВНИИЖТ. – 1964. – №5. С. 16-22.
 6. Костєнніков, О.М. Удосконалення технології регулювання рухомого складу для перевезення сезонних вантажів [Текст] / О.М. Костєнніков, В.М. Запара, Д.І. Мкртичьян, А.О. Ковальов, М.В. Кузьменко // Збірник наук. праць. – Х а р к і в : УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 112. - С. 123-128.
 7. Лаврухін, О.В. Удосконалення авто матизованих робо чих місц ь опер ативного персоналу на базі інформаційно-керуючих систем [Текст] / О.В. Лаврухін, І .В. Мікулін // Збірник наук. праць. –Харків: УкрДАЗТ, 2007. –Вип. 85. – 70–78 с.
 8. Мацюк, В. І. Удосконалення системи розвозу місцевих вагонів в залізничному вузлі: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.22.01 / В.І. Мацюк; [ДЕТУТ]. – К ., 2008. – 22с.
 9. Прилепин, Е.В. Методы оперативного управления доставкой местного груза на отделении железной дороги: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.22.08 / Е.В. Прилепин, [ВНИИАС МПС России]. – М., 2004. – 22с.
 10. Сафи улин, Р.Н. Совершенствование управления местной работой / Р.Н. Сафиулин [Текст] // Сб.науч.трудов. УрГУПС. – 2006. – №52. – С. 13-19.
 11. Ситн иков, М.Д. Неравномерность перевозок грузов и резервы вагонного парка [Текст] / М.Д. Ситников. – М.: Транспорт, 1968. – 142 с.
 12. Транс портна стратегія України на період до 2020 року. [Електронний ресурс]: [схвалена розпорядженням КМУ від 16.груд. 2009р. №1555-р.]. –Режим доступу: www/URL: http://www.mintrans.gov.ua/ uk/discussion/15621.html/ 10.12.2009. – Київ.
 13. Федо тов, Н.И. Колебания объемов работы на грузовых станциях [Текст] / Н.И. Федотов. – Труды НИИЖТ. – Вып. 39. – 1964. – С. 53-76.
 14. Швы ров, В.В. Сезонные колебания в торговле и методы их изучения [Текст] / В.В. Швыров, Т.С. Швырова. – Новосибирск, 1969. – 41 с.