Друк
Д-р техн. наук Ломотько Д.В., магістранти Волосюк П.Ф., Емець І.Л.

Анотація

Запропоновано підвищити ефективність роботи перевантажувального залізничного вузла за рахунок впровадження комплексної інформаційно-керуючої системи станції, філії та головного центру транспортного сервісу. В умовах перевантажувальних залізничних вузлів В та Е встановлено термін окупності інформаційної системи на рівні 5.1 роки. З урахуванням економічних розрахунків показано можливість впровадити логістичні технології взаємодії видів транспорту у вузлі.

Ключові слова:

залізниця, транспортний сервіс, логістика, інформаційна система.

Повний текст:

PDF

Посилання

 1. Закон України «Про залізничний транспорт» [Текст] / Відомості ВР України. – 1996. - №40.
 2. Транспортна стратегія України на період до 2020 року [Електронний ресурс] : [Схвал. розпорядженням КМУ № 1555-р від 16.12.2009 р.] – Режим доступу : http://www.mtu.gov.ua/ uk/discussion/15621.html/ 10.12.2009.
 3. Council Directive 96/48/EC of 23 July 1996 on the interoperability of the trans-European high-speed rail system [Text] / OJ: L 235, 17.9.1996.- p.6.
 4. УДЦТС Ліски [Електронний ресурс]: інформація. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/about/general_information/entertainments/udtsts_liski/ – (Дата звернення: 12.01.2015).
 5. Бутько Т.В. Структурний поход к анализу припортового железнодорожного узла [Текст] / Т.В.Бутько, Д.В.Ломотько, Т.В. Головко // Сборник научных трудов по матеріалам международной научно-пратической конференции «Современные направления теоретических и прикладних исследований 2008». Транспорт. - Одесса: Черноморье, 2008. - Том 1. – C. 19-21.
 6. Бутько Т.В. Перспективи організації інформаційної взаємодії учасників перевезення в умовах залізнично-водних транспортно-логістичних вузлів [Текст] / Т.В.Бутько, Д.В.Ломотько // Залізничний транспорт України, 2007.- №6.- C. 62-65.
 7. Данько М.І. Модель прогнозування розподілу порожніх вагонів на дирекції залізничних перевезень із застосуванням теорії нечітких множин [Текст] / М.І. Данько // Зб. Наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2005. – Вип. 71.
 8. Альошинський Є.С. Аналіз передумов формування прикордонних транспортно-логістичних кластерів для удосконалення міжнародних залізничних вантажних перевезень [Текст] / Є.С. Альошинський, Г.Г.Замбрибор // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 150. - С. 11-17.
 9. Альошинський Є.С. Повышение конкуретноспособности железнодорожного транспорта за счет создания транспортно-логистических кластеров [Текст] / Є.С. Альошинський, В.В. Мещеряков В.В.; Е.И. Рябовол [та ін.] // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2013. – № 5/3 (65). – С. 39-45. 12
 10. Ломотько Д.В. Совершенствование технологии распределения вагонов в условиях применения методов стимулирования линейных подразделений [Текст] / Д.В.Ломотько, Д.В. Каневская //Инновационный транспорт, 2012. - № 2. - С. 3-7.
 11. Бутько Т.В. Формування гнучкої системи логістичних ланцюгів доставки вантажу залізницями України [Текст] / Т.В. Бутько, Д.В. Ломотько, Д.І. Мкртичьян // Східно- Європейський журнал передових технологій.- Харків: Технологічний центр, 2006. - № 6/2(24). – С. 13-19.