Д-р техн. наук С.І. Кондрашов, канд. техн. наук А.О. Каграманян, канд. техн. наук М.І. Опришкіна

Анотація

Стаття присвячена вирішенню задачі підвищення точності вимірювання електричних вимірювальних перетворювачів з нелінійними дробово-раціональними функціями перетворення засобами вбудованого тестового контролю. Розроблено інженерний метод визначення параметрів систем тестового контролю, який дозволяє за заданою точністю вимірювань отримати кількість необхідних розрядів АЦП.

Ключові слова:

електричні вимірювальні перетворювачі, методи підвищення точності, тестовий контроль, дробово-раціональна функція перетворення, метрологічні характеристики, похибка нелінійності.

Повний текст:

PDF

Посилання

 1. Бромберг Э.М., Куликовский К.Л. Тестовые методы повышения точности измерений / Э.М. Бромберг, К.Л. Куликовский. – М.: Энергия, 1978. – 176 с.
 2. Туз Ю. М. Структурные методы повышения точности измерительных устройств / Ю. М. Туз. – Киев: Вища школа, 1976 – 256 с.
 3. Скрипник Ю. А. Повышение точности измерительных устройств / Ю. A. Скрипник – К.: Техніка, 1976. – 264 с.
 4. Скрипник Ю. А., Кондрашов С. И. Реляционные модели измерительных каналов с нелинейными датчиками // Український метрологічний журнал. – 1996. – Вип. 2-3. – С. 71-74.
 5. Кондрашов С. І., Скрипник Ю. О., Опришкіна М. І. Лінеаризація оператора корекції похибок вимірювального перетворювача методом гіпербол. VІ МНТК «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2008). Праці конференції у 2-х томах. – Харків: ННЦ «Інститут метрології» – 2008. Т. 2. – С. 297-300.
 6. Кондрашов С. І., Опришкіна М. І. Реляційно-різницеві моделі операторів корекції вимірювальних перетворювачів з дробово-раціональними функціями перетворення. Вестник НТУ «ХПИ». Сб. науч. трудов. Тематическое издание : Автоматика и приборостроение. – Харьков: НТУ «ХПИ». –2005. – Вып. 7. – С. 77-80.
 7. Кондрашов С. И., Опрышкина М. И. Тестовые методы исключения систематических погрешностей из результатов измерений. Сборник научных трудов по материалам 2-го международного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития МРФ-2005» Т. VII МК МИТ. – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЕ. – 2005. – С. 87-90.
 8. Кондрашов С.И., Опрышкина М.И. Реперные реляционно-разностные модели в задачах коррекции систематических погрешностей. Сборник научных трудов по материалам 2-го международного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития МРФ-2005» Т. VII МК МИТ. – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЕ. – 2005. – С. 102-105.
 9. Кондрашов С. І., Опришкіна М. І. Тестовий метод підвищення точності електричних вимірювальних перетворювачів з нелінійними дробово-раціональними функціями перетворення. «Український метрологічний журнал». – Харків: ННЦ «Інститут метрології». – 2009. № 2. С. 51-56.
 10. Кондрашов С. І. Підвищення точності вимірювальних перетворювачів з формуванням у реальних умовах тестових впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05. 11. 05 «Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин» / С.І. Кондрашов. – Харків, 2004. – 38 с. [НТУ «ХПІ»].
 11. Кондрашов С. І., Опришкіна М. І. Функціональний аналіз РРМ оператора корекції похибок ЕВП з нелінійною дробово-раціональною функцією перетворення. Наук. праці V МНТК «Метрологія та вимірювальна техніка» (Метрологія-2006) у 2-х томах. Т. 2. – Харків: ННУ «Інститут метрології», 2006. – С. 368-371.
 12. Кондрашов С.І., Скрипник Ю.О., Опришкіна М. І. Лінеаризація оператора корекції похибок вимірювального перетворювача методом гіпербол. VІ МНТК «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2008). Праці конференції у 2-х томах. – Харків : ННЦ «Інститут метрології» – 2008. Т. 2. – С. 297-300.
 13. Кондрашов С.І., Опришкіна М.І. Оцінка похибки нелінійності при тестовому контролі. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. Темат. вип. «Электроэнергетика и преобразовательная техника». – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – № 11. – С. 72-75.
 14. Лиманова Н. И. Датчики механических величин, инвариантные к дестабилизирующим факторам: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра техн. наук: спец. 05. 13. 05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» / Н.И. Лиманова. – Самара, 2006. – 38 с. [«Самарский государственный аэрокосмический университет» им. С.П. Королёва].
 15. ВНД 32.0.06.001-99 Пункты екологічного контролю викідів забруднюючих речовин від тепловозних дизелів. Загальні технічні вимоги. Наказ Міністерства транспорту України від 22.07.99 р. за № 381. Зареєстровано в Укрзалізстандарт 29.09.1999 за №32/023, 28с.