До публікації приймаються матеріали науково-дослідних робіт спеціалістів залізничного транспорту та промисловості, які присвячені вирішенню сучасних проблем з підвищення ефективності та удосконалення процесу перевезень вантажів, експлуатації та ремонту рухомого складу, інформаційної технології, зв’язку та телеуправління на залізничному транспорті і утримання споруд і колії залізниць України.

Збірник включено до списку друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України від 21.12.2015р. №1328 (додаток 8)).

Всі статті, що приймаються до друку у Збірнику проходять перевірку на ознаки академічного плагіату.

У зв’язку з цим редакційна колегія «Збірника наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту» звертається до авторів, які бажають надрукувати статтю в збірнику, з проханням керуватися вимогами ВАК України до наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.

Статті, які не відповідають вказаним вимогам, до друку в Збірнику прийматись не будуть.

1. Структура статей.

УДК (у лівому верхньому куті);

Назва статті друкується великими літерами прямим шрифтом 2 мовами (українською та англійською).

Автори (вчене звання, ініціали, прізвище) 2 мовами (українською та англійською).

Анотація 2 мовами (українською та англійською). Слово анотація не пишеться.

Якщо стаття написана українською, то анотація англійською має бути не менше 1800 знаків, анотації українською мовами не менше 50 слів.

Якщо стаття написана англійською, то анотація українською не менше 1800 знаків, англійською не менше 50 слів.

Ключові слова 2 мовами (українською, англійською) до 10 слів (після кожної анотації).

Розділи статті:

Вступ. У вступі можна вказати до якої галузі науки (виробництва) відносяться дослідження, про які йде мова в статті, обґрунтування актуальності проблеми, розв'язуваної автором;

Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких вирішувалася дана проблема іншими вченими, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ця стаття;

Визначення мети та завдання дослідження. Формулювання цілей статті (завдання); мета дослідження, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Основна частина дослідження отримана в результаті дослідження. Приклади практичних рішень (результати експериментів, графіки, діаграми і т.п.), що дозволяють оцінити адекватність запропонованих теоретичних рішень і їхню практичну значимість.

Висновки. (далі пишемо текст….)

Список використаних джерел з обов'язковим посиланням на них у тексті [1, c.23]. Бібліографічний опис оформляються згідно з ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація Бібліографічне посилання Загальні положення та правила складання.

У списку використаних джерел мають бути посилання на статті закордонних авторів за тематикою досліджень, які опубліковані у закордонних журналах, що індексуються Scopes або Web of Science. Перевірку обраних для посилання журналів можна здійснити за допомогою: http://scimagojr.com/journalsearch.php

Після списку використаних джерел наводяться відомості про авторів 2 мовами (українською та англійською): прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, звання, кафедра, відділ та повна назва організації де працює або навчається автор. Тел. E-mail.

2. Рекомендації до тексту:

Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням комп’ютерних текстових редакторів MS Word версії не раніше «for Windows 2003». Шрифт тексту має бути 14 пт, гарнітура – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1. Для набору формул використовують вбудований редактор формул (MathType). Табличні матеріали допускається готувати з використанням електронних таблиць (MS Excel) або з використанням вбудованого редактора таблиць MS Word.

Поля по 20 мм з усіх боків.

Абзацний відступ по всьому тексту статті – 1,25 мм. Міжабзацний інтервал з обох боків – 0 пт.

Форматування тексту – по ширині без автоматичних переносів слів.

Рисунки у форматі jpq мають бути вставлені в текст статті і мати відповідні підрисункові підписи (Рис.1. …..).

Формули, рисунки та таблиці відокремлюються від основного тексту зверху та знизу одним пустим рядком.

3. До редакції подаються:

  1. 1. Електронний варіант статті надсилається на електронну пошту редакції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або подається у НДЧ УкрДУЗТ на електронному носії (флеш-накопичувачі).
  2. 2. Сканована копія авторської згоди або авторського договору (щось одне за бажанням авторів) на друк статті та розміщення її в репозитарії УкрДУЗТ. Форму авторського договору та авторської згоди можна завантажити з офіційного сайту репозитарію УкрДУЗТ - http://lib.kart.edu.ua/

Вартість публікації статті у «Збірнику наукових праць УкрДУЗТ» - 30 грн за одну друковану сторінку формату А4. Розрахунок ведеться за загальною кількістю сторінок.

Оплата проводиться після того, як стаття пройде рецензування, формальне редагування, перевірку на ознаки плагіату і буде прийнята до друку. Реквізити та точна сума для оплати повідомляються автору особою відповідальною за підготовку Збірника до друку.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

АВТОРСЬКА ЗГОДА