До публікації приймаються матеріали науково-дослідних робіт спеціалістів залізничного транспорту та промисловості, які присвячені вирішенню сучасних проблем з підвищення ефективності та удосконалення процесу перевезень вантажів, експлуатації та ремонту рухомого складу, інформаційної технології, зв’язку та телеуправління на залізничному транспорті і утримання споруд і колії залізниць України.

Збірник включено до списку друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України від 21.12.2015р. №1328 (додаток 8)).

У зв'язку з цим редакційна колегія «Збірника наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту» звертається до авторів, які бажають надрукувати статтю в збірнику, з проханням керуватися вимогами ДАК України.

Статті, які не відповідають вказаним вимогам, до друку в «Збірнику» прийматись не будуть.

1. Структура статей.

УДК (у лівому верхньому куті);

Назва статті друкується великими літерами прямим шрифтом 3 мовами (українською, російською, англійською).

Автори (вчене звання, ініціали, прізвище) 3 мовами (українською, російською, англійською).

Анотація 3 мовами (українською, російською, англійською). Слово анотація не пишемо.

Якщо стаття написана українською, то анотація англійською має бути не менше 1800 знаків, анотації російською і українською мовами не менше 50 слів.

Якщо стаття написана російською, то анотація англійською та українською мовами має бути не менше 1800 знаків, російською не менше 50 слів.

Якщо стаття написана англійською, то анотація українською не менше 1800 знаків, англійською та російською не менше 50 слів.

Ключові слова 3 мовами (українською, російською, англійською) до 10 слів (після кожної анотації).

Розділи статті:

Вступ. У вступі можна вказати до якої галузі науки (виробництва) відносяться дослідження, про які йде мова в статті, обґрунтування актуальності проблеми, розв'язуваної автором;

Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких вирішувалася дана проблема іншими вченими, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ця стаття;

Визначення мети та завдання дослідження. Формулювання цілей статті (завдання); мета дослідження, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Основна частина дослідження отримана в результаті дослідження. Приклади практичних рішень (результати експериментів, графіки, діаграми і т.п.), що дозволяють оцінити адекватність запропонованих теоретичних рішень і їхню практичну значимість.

Висновки. (далі пишемо текст….)

Список використаних джерел з обов'язковим посиланням на них у тексті [1, c.23]. Бібліографічний опис оформляються згідно з ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація Бібліографічне посилання Загальні положення та правила складання.

У списку використаних джерел мають бути посилання на статті закордонних авторів за тематикою досліджень, які опубліковані у закордонних журналах, що індексуються Scopes або Web of Science. Перевірку обраних для посилання журналів можна здійснити за допомогою: http://scimagojr.com/journalsearch.php

Після списку використаних джерел повідомляємо відомості про авторів 3 мовами (українською, російською, англійською): прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, звання, кафедра, відділ та повна назва організації де працює або навчається автор. Тел. E-mail.

2. Рекомендації до тексту:

Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням комп’ютерних текстових редакторів MS Word for Windows 2003, шрифт тексту має бути 14, гарнітура - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, для набору формул використовують вбудований редактор формул, табличні матеріали готуються з використанням електронних таблиць (MS Excel).

Рисунки по тексту у форматі jpq. Поля по 20 мм з усіх боків.

Підпис малюнка - Рис.1. (під малюнком).

Автори несуть відповідальність за зміст статті, точність і якість перекладу.

3. До редакції подаються:

  1. Супровідний лист про дозвіл на друкування статті (якщо стаття подається з іншої організації).
  2. Електронна копія статті надсилається на електронну почту редакції або флеш-накопичувачі.
  3. Витяг з протоколу засідання кафедри (установи), що рекомендує статтю до друку.

Реквізити для оплати публікації статті у «Збірнику наукових праць УкрДУЗТ», одна сторінка формату А4 коштує 30 грн.: ННМЦ «Транссервіс» при ІППК УкрДАЗТ м. Харків, м-н. Фейєрбаха, 7-А код ЕДРПОУ 30534001 р/р 26002024478401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346 за дополіграфічну підготовку статті у збірник наукових праць УкрДУЗТ випуск (вказується на поточний час) _____ ПІБ____

Оплата проводиться після того як стаття буде прийнята до друку.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ НА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ